Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221310
Procedura wydawania opinii o dysleksji PDF Drukuj Email

 

Procedura postępowania diagnostycznego, opiniowania dysleksji rozwojowej
 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

 

Informacja dla uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli o warunkach uzyskania opinii w przypadku występowania specyficznych trudności w uczeniu się.


Diagnozowanie dysleksji rozwojowej jest procesem długotrwałym i obejmuje: badania wstępne, terapię, badania kontrolne.

POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Zgłoszenia na badania diagnostyczne do Poradni pod kątem występowania specyficznych trudności w uczeniu się dokonuje się na podstawie aktualnych przepisów oświatowych,
na obowiązującym formularzu wniosku.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest opinia nauczyciela polonisty, matematyka, wychowawcy i terapeuty z informacjami o poziomie osiągnięć, trudnościach
i niepowodzeniach szkolnych oraz mocnych stronach ucznia.

Konieczne jest dostarczenie zeszytów szkolnych, prac klasowych (również z wcześniejszych lat nauki) oraz dokumentacji pracy terapeutycznej i samokształceniowej, a także opinii wydanych wcześniej przez inne poradnie, jeśli uczeń był pod opieką tego rodzaju placówki w poprzednim miejscu zamieszkania.

1. Diagnoza pod kątem dysleksji rozwojowej powinna być przeprowadzona w okresie pierwszego etapu edukacyjnego. W tym czasie kategorycznie nie stwierdza się występowania dysleksji, a jedynie ryzyko dysleksji. Opinia o specyficznych trudnościach
w uczeniu się może być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej, nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Zasady wydania w/w opinii
w okresie nauki w gimnazjum reguluje stosowne rozporządzenie.


Wydanie opinii skutkuje zaleceniem pracy terapeutycznej na terenie:

a) szkoły

b) domu

c) poradni


2. Na podstawie jednorazowej wizyty w Poradni nie diagnozuje się dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Istotne jest przeprowadzenie badań kontrolnych, w trakcie których ocenia się postępy ucznia.

4. Opinia określająca warunki zdawania sprawdzianów i egzaminów powinna być wydana przez Poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin.

 

5. Warunki przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu ustala dyrektor CKE.