Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221318
Zasady współpracy ze szkołami PDF Drukuj Email

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

w KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ze SZKOŁAMI, PRZEDSZKOLAMI

i INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

z TERENU DZIAŁANIA PORADNI

I. Zasięg działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Krośnie Odrzańskim.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim, zgodnie  z decyzją organu prowadzącego, sprawuje opiekę psychologiczno- pedagogiczną  nad dziećmi i młodzieżą, szkołami, przedszkolami i placówkami
z terenu miasta  i gmin: Krosna Odrzańskiego, Dąbia, Bobrowic, Bytnicy, Maszewa - razem 37 placówek.

II. Zakres współpracy pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim:

-         diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, zawodoznawcza;

-         terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna;

-         terapia rodzin;

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;

- przesiewowe badania SRD;

- przesiewowe badania Prolexia;

- przesiewowe badania logopedyczne;

-         przesiewowe badania wzroku i słuchu;

-         zajęcia z dziećmi zdolnymi;

- zajęcia socjoterapeutyczne;

-         zajęcia profilaktyczne dla uczniów;

- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

-         zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

-         doradztwo zawodowe;

-         konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży;

-        warsztaty i spotkania tematyczne dla dzieci i młodzieży, nauczycieli
i rodziców;

- grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, psychologów,

logopedów i rodziców;

-         interwencje w sytuacjach kryzysowych oraz pomoc dla osób w kryzysie.

III. Zasady kontaktów pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim ze szkołami, przedszkolami
i placówkami z obszaru działania Poradni:

1.  W Poradni funkcjonuje struktura organizacyjna, w której dyrektor przydziela pracownikom odpowiedzialność za

współpracę w poszczególnych obszarach 
ze szkołami i placówkami oświatowymi z rejonu działania Poradni.

2.  Wykaz pracowników, podległe im działy organizacyjne i grupy wiekowe (ze względu na realizowane przez nich zadania)

znajduje się w sekretariacie i dokumentacji Poradni oraz na stronie internetowej.

www.ppp.bip-poradniakrosnoo.pl (załącznik nr 1)

3.  Każda placówka posiada informację, który z pracowników Poradni odpowiada za współpracę w danym

obszarze i w określonej grupie wiekowej.

(załącznik nr 1)

4.  Procedury współpracy oraz aktualne informacje co do oferty Poradni,
są przekazywane podczas wizyt w szkołach, przedszkolach, rozmów telefonicznych z dyrektorami placówek
i nauczycielami, spotkań

z pedagogami szkolnymi, a także znajdują się na stronie internetowej:

www.ppp.bip-poradniakrosnoo.pl.

5.  Na podstawie informacji zwrotnych ze szkól, przedszkoli i innych instytucji,
a także cyklicznych spotkań z nauczycielami, rodzicami, w ramach grup wsparcia i rad pedagogicznych oraz porad i konsultacji, pracownicy Poradni opracowują ofertę zajęć i warsztatów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami
i nauczycielami.

6.  Oferta programowa na kolejne lata szkolne: 2012/13 oraz 2013/14 jest przekazywana do placówek w formie broszurowej

i elektronicznej, natomiast od maja 2014 roku wyłącznie elektronicznie.

Aktualna oferta jest również dostępna na stronie internetowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim:

www.ppp.bip-poradniakrosnoo.pl

7.  Terminy wizyt pracowników Poradni w placówkach są ustalane
z zainteresowanymi ofertą szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami

(w zależności od formy i zakresu oczekiwanej pomocy).

8.   Na terenie Poradni są organizowane spotkania w ramach grup wsparcia, rad szkoleniowych dla

pedagogów szkolnych, nauczycieli, które obok wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą

pomagają w aktualizowaniu oferty Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim.

9.   Każdy pracownik Poradni jest zobowiązany do nawiązywania współpracy z placówkami działającymi na

rzecz dzieci, młodzieży, ich rodzin, a także środowiska lokalnego.

IV. Zasady korzystania z oferty Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Krośnie Odrzańskim:

1.   Szkoły, przedszkola i placówki mają możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie oddziaływań psychoedukacyjnych ze strony Poradni na kolejny rok szkolny do końca maja bieżącego roku szkolnego. W szczególnych przypadkach w ciągu danego roku szkolnego. Spowodowane jest to wypracowaniem jak najlepszego modelu organizacji
i współpracy z placówkami z rejonu działania Poradni (nie dotyczy diagnozy, interwencji kryzysowych, pomocy
dla osób w kryzysie).

2.   Zapotrzebowanie zgłasza dyrektor placówki na wniosek pedagoga szkolnego, nauczyciela lub innego specjalisty, a także Rady Rodziców.

3.   Zgłoszenie ze szkoły, przedszkola lub placówki na wybraną formę działań powinno być sporządzone na oficjalnym druku Poradni (załącznik nr 2)
i przesłane listownie na adres: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie,  bądź w elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. W przypadku działań realizowanych cyklicznie i długoterminowo na terenie szkół i przedszkoli, dyrektor placówki wydaje opinię na piśmie dotyczącą jakości współpracy z pracownikami Poradni po zakończeniu zadania (załącznik nr 3).

5.   Osoba opiekująca się daną placówką i odpowiedzialna za wykonanie zadania, realizuje sama określone działanie lub ustala jego realizację z innymi pracownikami Poradni.

6.   Informacje z realizacji określonych działań na terenie placówek

zawarte są w dokumentach pracy pedagogicznej pracownika Poradni,

znajdują się w sprawozdaniach ilościowych i opisowych, dotyczących

funkcjonowania Poradni, a także w indywidualnych sprawozdaniach

pracowników.

7.   Informacje o współpracy Poradni z zespołami do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych na terenie szkół
i placówek zawiera poniższy aneks organizacyjny (załącznik nr 1).

Procedura współpracy pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

w ramach prac „Zespołów” do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych na terenie placówek

1. W związku z organizacją „Zespołów” ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów na terenie placówek oświatowych, możecie Państwo skorzystać
z pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim. W celu wypracowania modelu efektywnej współpracy
w tym zakresie, zwracamy się z prośbą o pisemne zaproszenie pracownika Poradni do udziału w pracach „Zespołu”, z co najmniej

2- miesięcznym wyprzedzeniem (załącznik nr 2).

2. Pytania dotyczące warunków udziału pracownika Poradni w pracach „Zespołu”,
są kierowane do osób odpowiedzialnych za poszczególne działy (załącznik nr 1). Osoby odpowiedzialne za poszczególne działy wiekowe zostały wpisane pogrubioną czcionką.

Procedura realizacji programów proponowanych przez specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

na terenie placówek

1. Aktualna oferta programowa Poradni jest przekazywana do szkół do końca kwietnia bieżącego roku szkolnego. Placówki składają pisemne zapotrzebowanie na poszczególne programy na formularzu zgłoszeniowym Poradni (załącznik nr 2) do końca maja bieżącego roku szkolnego. Realizacja form rozpocznie się z początkiem kolejnego roku szkolnego.

2. Warunkiem realizacji zgłoszonych form jest przekazanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów pracownikowi Poradni (realizatorowi programu).

3. Po uzyskaniu zgód rodziców/opiekunów realizator programu omawia warunki współpracy z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, nauczycielem(załącznik nr 4)

4. W celu usprawnienia realizacji programu pracownik szkoły, przedszkola pomaga zabezpieczyć warunki pracy z grupą (miejsce, podział klasy
na grupy, udostępnienie sprzętu, materiałów biurowych), a w przypadku pracy z klientem indywidualnym udostępnienie miejsca, poinformowanie
o terminie spotkania, ułatwienie kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem.

5. Ważnym elementem realizacji jest przekazanie opinii - ewaluacji działań podejmowanych przez pracowników Poradni. Umożliwi to efektywne zaplanowanie oferty Poradni na kolejny rok szkolny.