Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221307
Aktualności PDF Drukuj Email

Program „Przemocy mówimy NIE”.

We wrześniu 2014 roku ruszył nowy program profilaktyczny adresowany do uczniów III klasy szkoły podstawowej pt. „Przemocy mówimy NIE”. Program dotyczy problemu  przemocy,  ma charakter wczesnej profilaktyki przeciwdziałania agresji w szkole. Składa się z trzech części: „Czy to też jest przemoc?”, „Ja świadkiem przemocy”, „Potrafię opanować złość i agresję”. Celem  tegoż programu jest m.in. poznanie różnych form agresji, kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacji przemocy, opanowania, przezwyciężania złości i agresji.

Programem objęte zostały Szkoły Podstawowe Powiatu krośnieńskiego. Zgodnie z nadesłanymi zgłoszeniami (zapotrzebowaniem) program realizowany był również w klasach I, II i IV. W programie wzięło udział 311 uczniów. Na realizację programu oczekuje Szkoła Podstawowa w Połupinie.

Prowadząca Marlena Gugała

pedagog-logopeda


Program „Ja MAŁY GENIUSZ”

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w roku szkolnym 2015/2016 planuje rozpoczęcie realizacji programu promującego dzieci zdolne, w celu rozwoju ich potencjału, który umożliwia i współwarunkuje wysokie osiągnięcia, „Ja MAŁY GENIUSZ” to program dla 3-4latków.

Celem programu jest:

-  stworzenie warunków dzieciom zdolnym do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, który może doprowadzić do pełnego rozkwitu ich zdolności i zainteresowań,

- budowanie prawidłowych więzi i relacji społecznych,

- kształtowanie pozytywnej samooceny: wiara we własne siły i możliwości,

- rozwijanie obszarów zainteresowań,

- pogłębianie wiedzy,

-stwarzanie możliwości do eksperymentowania,

-rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami,

-umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną różnorodne metody m.in.:

-Metoda Dobrego Startu

-Metoda Knillów

- Kinezjologia Edukacyjna- gimnastyka mózgu

-Metoda symultaniczno- sekwencyjna (nauka czytania).

Prowadząca Marlena Gugała

pedagog-logopeda

 


 

Program „Zabawne ćwiczenia- gimnastyka mózgu, buzi i języka”.

W  kwietniu 2015 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna rozpocznie pilotażowy program adresowany do 5-6latków „Zabawne ćwiczenia- gimnastyka mózgu, buzi i języka”.

W roku szkolnym 2015/2016, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem rozpoczniemy realizację programu w pozostałych placówkach. Program  skupia się na ćwiczeniach gimnastyki mózgu, buzi i języka, wykorzystuje elementy Kinezjologii Edukacyjnej oraz podstawowe ćwiczenia usprawniające funkcje narządów mowy.

Celem   programu jest m.in.

-wykonywanie ćwiczeń usprawniających  i integrujących półkule mózgowe mających wpływ na rozwijanie zdolności oraz łatwiejsze przyswajanie wiedzy

i nowych umiejętności,

-usprawnianie funkcji narządów mowy,

-ćwiczenie odpowiedniego toru oddechowego (pogłębianie fazy wdechowej

i wydłużanie fazy wydechowej).

Prowadząca Marlena Gugała

pedagog-logopeda

 


 

Program „Toleruję, akceptuję siebie i innych”.

W  marcu 2015 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna rozpoczyna wdrażanie nowego programu pt. „Toleruję, akceptuję siebie i innych”. Program adresowany jest do uczniów I klasy gimnazjum, dotyczy problemu  poczucia wartości, pewności siebie, tolerancji, oraz akceptacji rówieśników. Celem   programu jest m.in.

-wzmocnienie wiary we własne możliwości, pewności siebie, poczucia własnej wartości,

-uzmysłowienie dzieciom  problemu inności ludzi, ich potrzeb i oczekiwań,

-wzbudzanie w dzieciach empatii, tolerancji, akceptacji rówieśników,

-nauka współpracy z rówieśnikami.

Prowadząca Marlena Gugała

pedagog-logopeda

 

 


Program „Rola rodziców w terapii mowy”.


W listopadzie 2014 roku odbyły się pierwsze spotkania z rodzicami nt. „Rola rodziców w terapii mowy”. W programie wzięło udział m.in.: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkola nr 3,  Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa w Radnicy, Szkoła Podstawowa w Gronowie. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony rodziców, ale również kadry pedagogicznej. W spotkaniu uczestniczyło około 168 osób.
Kolejne spotkania zaplanowane są w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej w Połupinie, Kosierzu oraz Szczawnie.


Prowadząca Marlena Gugała
pedagog-logopeda

 

 


 

 


 

 

Z a p r o s z e n i e

do sieci współpracy i samokształcenia

dla nauczycieli i pedagogów

z rejonu  działania

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrz.,
zaprasza nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów
z rejonu działania Poradni,
do sieci współpracy i samokształcenia
w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
które będą odbywały się
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim.


Sieć współpracy i samokształcenia, to zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest podnoszenie efektywności i jakości kształcenia poprzez wspólne szkolenia, dzielenie się wiedzą, pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, a także rozwiązywanie problemów. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale również mogą sięgać po pomoc zewnętrzną ekspertów, specjalistów.

Praca w ramach sieci będzie się odbywała się w trzech zespołach, pod kierunkiem koordynatorów.

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY
I SAMOKSZTAŁCENIA
ZESPOŁY DO KOORDYNACJI PRACY
W SIECIACH WSPÓŁPRACY

Edukacja przedszkolna mgr Magdalena Krysińska- pedagog
mgr Alicja Sztandera- logopeda

mgr Aleksandra Szaj- Rasiewicz - psycholog
mgr Anna Kawa- pedagog
mgr Marlena Gugała- pedagog
Edukacja wczesnoszkolna
(I etap edukacyjny)
mgr Joanna Hołówko- pedagog
mgr Ewelina Drezin- Kruszelnicka- psycholog
mgr Jadwiga Biekisz – pedagog
Edukacja szkolna II, III IV etap edukacyjny mgr Maria Witczak – pedagog
mgr Joanna Jakubczak- Tomaszewicz – doradca zawodowy, pedagog

mgr Anna Daniel- psycholog
mgr Aleksandra Szaj- Rasiewicz - psycholog

 

Celem  zespołu będzie:
•    współpraca między placówkami oświatowymi z rejonu działania poradni psychologiczno- pedagogicznej,
•    rozwijanie kompetencji,
•    zespołowe rozwiązywanie problemów,
•    dzielenie się wiedzą, doświadczeniami pomysłami oraz dobrymi praktykami z w/w zakresu,
•    wspólne specjalistyczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
•    promocja działań.

Planowane spotkania w ramach sieci:

Harmonogram prac sieci zakłada realizację działań
od stycznia 2015 r. do maja 2016 r.


Spotkanie organizacyjne – 1 spotkanie x 3 godz. - luty 2015r.
•    Integracja uczestników sieci.
•    Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
•    Ustalenie celów, harmonogramu.

Spotkania robocze – tematyczne – 3 spotkania x 3 godz. 
kwiecień 2015 r., listopad  2015 r., marzec  2016 r.

•    Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
•    Spotkania ze specjalistami.
•    Tworzenie nowych rozwiązań.

Spotkanie ewaluacyjne – 1 spotkanie x 3 godz. - maj 2016 r.
•    Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
•    Zaplanowanie promocji.
•    Ewaluacja.

Zaproszenie do pracy w poszczególnych zespołach zostanie wysłane do placówek oświatowych w formie papierowej oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej poradni: www.ppp.bip-poradniakrosnoo.pl w zakładce aktualności.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 68 383 0260.

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
Joanna Szewczyk dyrektor PPP Krosno Odrzańskie


ZAJĘCIA PROWADZONE NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZEZ
PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

mgr Joanna Hołówko
Wtorek 12.30 – 14.30 - SP-1 w Krośnie Odrzańskim
Środa 11.30 – 13.30 - ZE w Osiecznicy
Czwartek 12.30 – 14.30 - SP-3 w Krośnie Odrzańskim

mgr Magdalena Krysińska
Środa 12.00 – 13.30 - PP 1 w Krośnie Odrzańskim

mgr Marlena Gugała
Środa 11.00 – 14.00 - PP-3 w Krośnie Odrzańskim
Czwartek 11.25 – 14.00 - SP-2 w Krośnie Odrzańskim

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

mgr Joanna Hołówko
Piątek 8.00 – 10.00 - SP w Gęstowicach

mgr Marlena Gugała
Wtorek 10.00 - 12.00 - PP-2 w Krośnie Odrzańskim
Czwartek 9.30 – 11.00 - PP-4 w Krośnie Odrzańskim

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

mgr Anna Kawa i mgr Magdalena Krysińska
SP w Bytnicy
SP- 2  w Krośnie Odrzańskim

ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

mgr Joanna Jakubczak – Tomaszewicz

warsztaty zawodoznawcze:

 • „Poznaję siebie” – kl. I

warsztaty zawodoznawcze:

 • „Rekrutacja i selekcja” – kl.II
 • „Planowanie kariery zawodowej” – kl.III

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminów z poszczególnymi szkołami.

mgr Anna Kawa, mgr Anna Daniel, mgr Marlena Gugała

„Narkotyki – po której stronie jesteś” (szkoły podstawowe)
„Zdrowe odżywianie” (gimnazja)
„Stres” (gimnazja, liceum)

mgr Anna Kawa i mgr Magdalena Krysińska

„Mam lalkę. Mam wybór. Mam dziecko” (gimnazja)

mgr Magdalena Krysińska, mgr Anna Kawa, mgr Marlena Gugała

„Przemocy mówimy NIE” (szkoły podstawowe – kl.III)

mgr Ewelina Drezin - Kruszelnicka

„Tworzymy grupę” – zajęcia integracyjno – adaptacyjne

mgr Ewelina Drezin – Kruszelnicka i mgr Joanna Hołówko

„Dobry i zły dotyk” (szkoły podstawowe – kl.I-III)

mgr Joanna Jakubczak – Tomaszewicz i mgr Magdalena Krysińska

„Nie palę i nie piję” (szkoły podstawowe – kl. VI)
„Asertywność a agresywność” (gimnazja – kl.I)

BADANIA PRZESIEWOWE

Badania przesiewowe odbywają się na terenie przedszkoli i szkół po wcześniejszym ustaleniu terminów spotkań.

mgr Alicja Sztandera, mgr Magdalena Krysińska, mgr Anna Kawa

 • przesiewowe badanie logopedyczno - pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym;

mgr Jadwiga Biekisz

 • przesiewowe badanie Skalą Ryzyka Dysleksji uczniów klas I szkół podstawowych;
 • ocena rozwoju funkcji czytania systemem „Prolexia” uczniów klas III i IV szkół podstawowych;

mgr Joanna Hołówko

 • przesiewowe badanie logopedyczne uczniów klas I szkół podstawowych;

mgr Maria Witczak

 • przesiewowe badanie logopedyczno – pedagogiczne, w tym badanie „Słyszę” uczniów klas IV szkół podstawowych.

DYŻURY PSYCHOLOGÓW

mgr Ewelina Drezin – Kruszelnicka

 • Wtorek 8.00–11.45  -  Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim
 • Środa 12.15-15.00  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
 • Piątek 8.00–15.15  -  Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim
 • Pierwszy wtorek miesiąca 17.00–18.00 -  Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim
 • SP-1 w Krośnie Odrzańskim – w razie potrzeb
 • Interwencje kryzysowe
 • Istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji na terenie innych szkół po wcześniejszym ustaleniu terminu z psychologiem.

mgr Anna Daniel

 • Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca: 8.00-10.00 – Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach
 • Istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji na terenie innych szkół po wcześniejszym ustaleniu terminu z psychologiem.

mgr Aleksandra Szaj – Rasiewicz

 • Pierwszy wtorek miesiąca 8.00-10.00 Zespół Szkół w Maszewie
 • Istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji na terenie innych szkół po wcześniejszym ustaleniu terminu z psychologiem.

Program: „Rola rodziców w terapii mowy”

 

Uprzejmie informuję, że Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna od listopada 2014 r. rozpoczyna wdrażanie programu adresowanego do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z pierwszego etapu edukacyjnego, który będzie realizowany zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Program: „Rola rodziców w terapii mowy”, obejmuje następujące zagadnienia:

 • -czym jest terapia logopedyczna,

 • -jakie znaczenie w terapii mowy dziecka ma rodzic,

 • -jak pracować z dzieckiem w domu, co zrobić, kiedy dziecko nie chce ćwiczyć, jak je zmotywować.


Dzięki metodzie warsztatowej będzie można na bieżąco wypróbować, a następnie zastosować logopedyczne nowinki.
W listopadzie bieżącego roku  odbędą się spotkania w Przedszkolu nr 2, Przedszkolu nr  3, Przedszkolu nr  4 w Krośnie Odrzańskim.


pedagog- logopeda
Marlena Gugała

 

Realizatorki programu zapraszają Wszystkich zainteresowanych Rodziców/ Opiekunów/ Wychowawców do udziału w kolejnej edycji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.


Głównym celem Szkoły jest wspieranie rodziców/ opiekunów i wychowawców w radzeniu sobie w codziennymi troskami wychowawczymi. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń służą budowaniu głębszych relacji opartych na wzajemnym szacunku, bliskości i zrozumieniu.

Jeśli Państwo chcecie:

 • lepiej rozumieć dzieci i skuteczniej się z nimi porozumiewać,

 • praktycznie wprowadzać w życie swojej rodziny ideę wzajemnego szacunku,

 • rozwiązywać nieuchronne między światem dorosłych i dzieci konflikty

 • w sposób budujący,

 • stworzyć głębszą więź rodzinną,

 • spotykać się w małych grupach, żeby dzielić się swoimi kłopotami i pomysłami radzenia sobie z nimi, wspólnie uczyć się umiejętności wychowawczych, poszukiwać nowych dróg porozumienia…


to zapraszamy do stworzenia grupy. Prosimy o telefoniczne (68 383 02 60) lub osobiste (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B) zadeklarowanie udziału.


Do zobaczenia na warsztatach,
Anna Daniel i Maria Witczak

 

„Program integracyjno-adaptacyjny”


W Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim został przeprowadzony program integracyjno-adaptacyjny przeznaczony dla młodzieży uczęszczającej do pierwszej klasy gimnazjum. Realizowane treści dotyczyły integracji klasy, poznania siebie i innych oraz rozwijania prawidłowych więzi społecznych. Ocenę celowości podjętych działań podczas realizacji zajęć zweryfikowano na podstawie ankiety ewaluacyjnej, którą uczestnicy wypełniali na końcu zajęć.
Prowadzący program: Ewelina Drezin- Kruszelnicka-psycholog


Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim  prowadzą program pt.: „ Dobry i zły dotyk” przeznaczony  dla dzieci klas I-III  uczęszczających do szkół podstawowych. Do tej pory zostały objęte 3 szkoły podstawowe na terenie miasta Krosna(SP 1, SP 2, SP3) . Realizowane treści dotyczą profilaktyki w zakresie przemocy wobec dzieci, w tym przemocy seksualnej. Na zajęciach poruszane są treści dotyczące sposobów reagowania na przejawy zachowań naruszających nietykalność cielesną. Ocenę celowości podjętych działań podczas realizacji zajęć zweryfikowano na podstawie obrazkowej informacji zwrotnej.


Prowadzące:
Joanna Hołówko-pedagog
Ewelina Drezin- Kruszelnicka -psycholog

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014
w poradni psychologiczno-pedagogicznej
w Krośnie odrzańskim


W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), którego organizatorem po raz szósty było Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, nasza Poradnia ponownie wzięła udziału w tej akcji.   W bieżącym roku OTK odbyło się w dniach od 20 do 26 października. Tegoroczne hasło brzmiało: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?". Patronat nad OTK sprawowali Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej.
Do udziału w warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego pt. „Zawody wokół nas” zaprosiliśmy uczniów klas III ze szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim. Odbyło się pięć spotkań na terenie placówek w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych, a udział  w nich wzięło 118 uczniów. Zajęcia przeprowadziły Magdalena Krysińska i Joanna Jakubczak-Tomaszewicz.
Serdecznie dziękujemy dyrektorom SP 1, SP 2 i SP 3 w Krośnie Odrzańskim za ponowny udział ww. akcji. Na wystawie w Poradni oraz w zakładce GALERIA mogą Państwo zobaczyć prace uczniów.

Joanna Jakubczak-Tomaszewicz
doradca zawodowy

 

 

Warsztaty dla rodzicówTermin spotkania: 28. 01. 2014 r., godz.: 17: 00

Temat: „Zabawa kierowana a kształcenie funkcji percepcyjno- motorycznych
w kontekście gotowości szkolnej dziecka w wieku przedszkolnym".

Miejsce spotkania: Przedszkole w Osiecznicy

Prowadzące:

 • Magdalena Krysińska – pedagog
 • Anna Kawa – pedagog
 • Alicja Sztandera - logopeda


-----------------------------------------------------------------------------------Grupa wsparcia dla rodzicówTermin spotkania: 18. 02. 2014 r., godz.: 17: 00

Temat: „Gotowość szkolna dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna organizowana na terenie przedszkola".

Miejsce spotkania: Przedszkole w Starym Raduszcu

Prowadzące:

 • Magdalena Krysińska – pedagog
 • Anna Kawa – pedagog
 • Alicja Sztandera - logopeda-----------------------------------------------------------------------------------

 

Cykl warsztatów dla rodzicówTermin spotkania:

 • 11. 03. 2014 r. godz.: 17: 00
 • 08. 04. 2014 r. godz.: 17: 00
 • 13. 05. 2014 r. godz.: 17: 00


Temat: „Trening umiejętności społecznych dziecka w wieku przedszkolnym. Zabawa kierowana a kształcenie funkcji percepcyjno- motorycznych drogą do osiągnięcia gotowości szkolnej".

Miejsce spotkania: Przedszkole w Czarnowie

Prowadzące:

 • Magdalena Krysińska – pedagog
 • Anna Kawa – pedagog
 • Alicja Sztandera - logopeda

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Warsztaty dla rodziców
Termin spotkania: 29. 04. 2014 r., godz.: 17: 00

Temat: „Wykorzystanie zabawy kierowanej do kształcenia umiejętności niezbędnych w przygotowaniu do nauki czytania i pisania”.

Miejsce spotkania: Przedszkole nr 3 w Krośnie Odrzańskim

Prowadzące:

 • Magdalena Krysińska – pedagog
 • Anna Kawa – pedagog
 • Alicja Sztandera - logopeda

 

 

„Twój zawód, Twoja przyszłość”

 


Doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim pomoże Ci zaplanować karierę zawodową. U nas lepiej poznasz samego siebie, swoje zdolności, umiejętności, mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe.

Oferujemy testy zawodoznawcze w wersji komputerowej takie jak:

Test „Czy jestem przedsiębiorczy”

Test preferencji i predyspozycji zawodowych

Test „Samoocena zainteresowań zawodowych”

Test „W jaki sposób się uczę”

Test bilansu i kompetencji

WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP - wersja komputerowa

Profil zainteresowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych

Profil zainteresowań zawodowych

Wstępna Orientacja Zawodowa

 


 

„ KARIERA NA MAKSA ”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim jest w posiadaniu pakietu „Kariera na Maksa”. To innowacyjne i przemawiające językiem młodzieżowym narzędzie z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Cykl zajęć grupowych obejmuje szesnaście spotkań, których celem jest przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej. Tematy realizowane w tym zakresie to: poznajmy się, zainteresowania, cechy, umiejętności, wartości, wiedza, warunki indywidualne, rynek pracy, zawody, kształcenie, pomysł na siebie, cele, plan działania, poszukiwanie pracy, podjęcie pracy, nowa wizja kariery. Pomocą do realizacji tych zagadnień jest piętnasto odcinkowy serial z profesjonalnymi aktorami, wieloma wątkami i fabułą trzymającą w napięciu,
a także ćwiczenia i zabawy grupowe.

Serdecznie zapraszamy chętne osoby uczące się w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej do udziału ww. zajęciach. Po utworzeniu grup warsztaty mogą być realizowane (po zajęciach dydaktycznych) na terenie szkoły lub tutejszej Poradni. Osoba odpowiedzialna z realizację programu:
Joanna Jakubczak-Tomaszewicz – doradca zawodowy.

Ponadto na stronie http://www.progra.pl/kariera-na-maksa/ można zobaczyć trailer serialu “Życie na Maksa”, wywiad z nauczycielką, która korzysta
z pakietu

 

“Kariera na Maksa” oraz wywiad z rodzicami troszczącymi się
o przyszłość swojego dziecka.

 

 

 

 

Indywidualne doradztwo zawodowe

 


W okresie mojej pięcioletniej pracy na stanowisku doradcy zawodowego
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim stwierdzam,
że coraz więcej młodych ludzi z gimnazjum i ze szkoły ponadgimnazjalnej (z terenu
działania Poradni) korzysta z naszej oferty z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego. Uczniowie poza zajęciami grupowymi prowadzonymi przez naszych
doradców na terenie szkoły, zgłaszają się na indywidualne badania zawodoznawcze
połączone z diagnozą psychologiczną oparte o nowoczesne narzędzia diagnostyczne.
Głównym celem tych badań jest określenie predyspozycji zawodowych i poziomu
inteligencji (IQ) potencjalnych pracowników.
Znając swoje preferencje i możliwości, a także mając świadomość obecnej sytuacji na rynku pracy młodzież w sposób
przemyślany pragnie zaplanować swoją drogę edukacyjno- zawodową.

Pomoc udzielana przez nas jest bezpłatna.


Zapraszamy chętne osoby na badania (osoby niepełnoletnie z rodzicami).

 

 

Joanna Jakubczak-Tomaszewicz

doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty dla rodziców


Przedszkole w Czarnowie


Temat spotkania: Dojrzałość szkolna dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w przedszkolu.


Data: 10.12.2013 godz. 17:00

 

 

 

Prowadzące spotkanie:  logopeda- Alicja Sztandera,
socjoterapeuta-pedagog- Anna Kawa,
pedagog- Magdalena Krysińska
psycholog- Anna Daniel

 

 

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Warsztaty dla rodziców dzieci ze specyficznymi

trudnościami w uczeniu się.

Odbędą się w dniu 10 grudnia 2013r. o godz. 16:00

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

Program spotkania:

 

 1. Krótko o dysleksji

 2. Praca z dzieckiem w domu

 3. Współpraca z Poradnią i szkołą

 

 

Prowadząca: pedagog – logopeda Maria Witczak

 

 

 

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi : mgr Joanna Jakubczak- Tomaszewicz, mgr Magdalena Krysińska, mgr Iwona Woźniak, pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim organizowali w dniach: 14-20. 10.2013r. zajęcia warsztatowe dla uczniów III klas szkoły podstawowej pt. „Zawody wokół nas”. Łącznie wzięło udział 115 uczniów.

Sukces zawodowy zależy od wielu czynników, jest procesem długotrwałym,
w związku z tym należy od najmłodszych lat wzbogacać wiedzę dzieci o tematy
z obszaru świata pracy i zawodów. Zaplanowana preorientacja zawodowa miała na celu zapoznanie uczniów
z różnorodnymi zawodami, szczególnie tymi z najbliższego otoczenia, zawodami ich rodziców i najbliższej rodziny przy jednoczesnym kształtowaniu prawidłowej postawy wobec pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), którego organizatorem po raz piąty jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej nasza Poradnia ponownie pragnie zaprosić Państwa szkołę do udziału w tej akcji. W bieżącym roku OTK odbędzie się w dniach od 14 do 20 października. Tegoroczne hasło brzmi: Odkryj talenty swojego dziecka. Patronat nad OTK sprawują Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach zawodoznawczych pt. „Zawody wokół nas”, kierowanych do uczniów klasy III szkoły podstawowej. Zajęcia odbędą się nas terenie Państwa szkoły w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych i zostaną przeprowadzone przez doradców zawodowych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim.

Serdecznie zapraszamy,

Joanna Jakubczak-Tomaszewicz, Iwona Woźniak i Magdalena Krysińska.

CO TO JEST OTK?

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań
i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego.

Biuro OTK, zlokalizowane w Warszawie oraz strona internetowa
OTK – www.tydzienkariery.pl – pełnią funkcje koordynacyjno-informacyjne.

 

 

 

 

 

 

Grupa wsparcia dla logopedów

Zapraszamy logopedów, terapeutów, nauczycieli pracujących


w placówkach współpracujących


z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Krośnie Odrz.

na spotkanie w dniu 29.10.2013 godz: 11.30

Tematyka spotkania:

„Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej.

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej
w przedszkolach i szkołach”

logopeda- Alicja Sztandera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania przesiewowe

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim, jak co roku, planują przeprowadzić w placówkach przedszkolnych (dzieci 4-5-6 letnie), klasach I oraz klasach IV badania przesiewowe.

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie list dzieci, z podpisami rodziców- zgodą na przeprowadzenie badania na terenie Państwa Placówki. Wzór listy prosimy pobrać ze strony internetowej Poradni w zakładce Pliki do pobrania.

Wyniki badań przesiewowych wraz z wnioskami zostaną przesłane do Państwa placówek drogą elektroniczną oraz tradycyjnie listownie, z prośbą o przekazanie ich rodzicom.

Osobą odpowiedzialną za planowanie i realizację badań przesiewowych jest:

dział przedszkolny- logopeda Alicja Sztandera

dział wczesnoszkolny- logopeda Joanna Hołówko, pedagog- Jadwiga Biekisz

dział szkolny (kl.IV-VI) – pedagog-logopeda Maria Witczak

Termin przeprowadzenia badań przesiewowych zostanie wyznaczony wg kolejności zgłoszeń i przekazany telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

 

 

U progu wakacji i urlopów, Dyrektor i Pracownicy

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Krośnie Odrzańskim składają podziękowania

za współpracę wszystkim,

którzy zechcieli skorzystać z naszej pomocy,

w kolejnym pracowitym roku szkolnym.

Dziękujemy za cierpliwość, życzliwość i wyrozumiałość.

Równocześnie uczniom życzymy słonecznych,

pełnych wrażeń wakacji,

rodzicom i nauczycielom udanych urlopów.

Dyrektor Poradni

Joanna Szewczyk

 

WAKACJE Z PORADNIĄ

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ

zapraszamy dzieci w wieku 5-8 lat

W programie:

· Zajęcia plastyczne rozbudzające w dziecku duszę artysty,

· Gry i zabawy wspomagające pamięć, koncentrację, spostrzegawczość,

· Gry i zabawy usprawniające pracę języka i mowę.

Zajęcia będą odbywały się w dniach:

03.07.2013r., 10.07.2013r., 17.07.2013r., 24.07.2013r.

w godzinach 10:00-12:00

prowadzący zajęcia:

Magdalena Krysińska, Anna Kawa, Joanna Hołówko, Iwona Woźniak.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie: 68 383 02 60

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

 

Zanim do szkoły

Zanim dziecko podejmie naukę w szkole musi przejść przez etap przygotowania przedszkolnego. Pamiętając o jego indywidualnym rozwoju oraz wychodząc na przeciw potrzebom należy systematycznie i ciężko pracować dostosowując różnorodne środki do potrzeb i możliwości dziecka. W tym celu na terenie Przedszkola nr 1 organizowane są specjalne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Magdalenę Krysińską Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych jest 10 dzieci.

Magdalena Krysińska– pedagog

 

 

 

 

JAK POMÓC DZIECKU W WYBORZE ZAWODU I SZKOŁY ?

Klasa III gimnazjum to czas, kiedy nastolatek musi podjąć ważną decyzję
o wyborze zawodu i dalszej drodze kształcenia. Wybór ten będzie miał istotny wpływ na dalsze jego życie. Wykonywany zawód, bowiem określa miejsce człowieka
w społeczeństwie, jego system wartości, zachowanie, aspiracje i życiowe ambicje.

Aby decyzja o wyborze zawodu była trafna, uczeń musi zostać odpowiednio przygotowany do jej podjęcia. Ważną rolę w tym procesie odgrywają rodzice. To właśnie oni są pierwszymi autorytetami dla swoich dzieci, przekazują im swoje doświadczenia związane z zaistnieniem i późniejszym funkcjonowaniu na rynku pracy. Często zdarza się, że rodzice nie są tej roli świadomi, dlatego doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej: mgr Joanna Jakubczak- Tomaszewicz i mgr Iwona Woźniak podjęły działania mające na celu przygotowanie ich do wspierania swoich dzieci w podjęciu właściwej decyzji o wyborze zawodu. Od kilku lat, także w obecnym roku szkolnym organizowane są spotkania dla rodziców pt.: „Jak wspierać rozwój zawodowy swoich dzieci?” Prelekcje odbywają się na terenach szkół gimnazjalnych. Doradcy zawodowi między innymi zapoznają zainteresowanych rodziców z czynnikami, które należy brać pod uwagę wybierając zawód i ścieżkę kształcenia. Dostarczają informacji na temat zawodów przyszłości, wskazują na źródła, z których można korzystać, żeby zdobyć rzetelną wiedzę o wybranych profesjach, przedstawiają aktualne zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Jednocześnie w celu określenia predyspozycji zawodowych oraz poziomu inteligencji uczniów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zaprasza do udziału w badaniach zawodoznawczych. Uczestnicząc w proponowanych powyżej działaniach rodzice otrzymują wiedzę i wsparcie, aby współdziałać dla dobra swojego dziecka
w kluczowych momentach jego życia.

Iwona Woźniak – pedagog, doradca

Doradca zawodowy

Od października 2012roku do kwietna 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zostały przeprowadzone warsztaty zawodoznawcze dla młodzieży z liceum ogólnokształcącego
i technikum. Spotkania trwały po dwie godziny lekcyjne, a ich tematyka była następująca: „Planowanie kariery zawodowej ” w klasach III, „Rekrutacja i selekcja” w klasach II oraz „Autoprezentacja – komunikowanie niewerbalne” w klasach I. W sumie w zajęciach wzięło udział 260 uczniów.

Joanna Jakubczak-Tomaszewicz

 

 

 

Gotowość szkolna

Od 15 maja w dziale przedszkolnym rozpoczynamy badania dojrzałości szkolnej dzieci, które od 1 września 2013 roku rozpoczynają naukę w szkole . Diagnoza ma na celu określenie możliwości rozwojowych i wystawienie opinii kwalifikującej na zajęcia specjalistyczne
( logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne) dzieciom, które wymagają kontynuowania terapii
w okresie wczesnoszkolnym.

logopeda Alicja Sztandera

 

 

 

Warsztaty dla rodziców

Czy moje dziecko jest gotowe pójść do szkoły? To dylematy rodziców.Aby rozwiać ich wątpliwości ułatwić podejmowanie decyzji pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Krośnie Odrz. – Anna Kawa- pedagog, Alicja Sztandera – logopeda, poprowadziły 16. 04.2013r w Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrz. warsztaty dla rodziców. W czasie wspólnej zabawy uczestnicy odkrywali jak pracować z dzieckiem w domu, aby jego rozwój przebiegał harmonijnie.

 

 

10 kwietnia w Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrz. odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci 3-4 letnich. Logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrz.- Alicja Sztandera przedstawiła etapy rozwoju mowy u dziecka przedszkolnego. Omówione zostały również problemy na jakie napotyka mały człowiek, jeśli ma trudności z komunikacją, w okresie przedszkolnym a później szkolnym. Szczególną uwagę zwrócono na zajęcia specjalistyczne,
w których powinny uczestniczyć dzieci – logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne. Podsumowaniem spotkania było wypełnienie obserwacji przesiewowej na temat rozwoju mowy dziecka 3-4- letniego.

 

 

 

 

My i Wy razem na rzecz dziecka

12 marca odbyło się kolejne spotkanie realizowane przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim. Tym razem były to warsztaty dla nauczycieli przedszkoli. Uczestników szkolenia gościło Przedszkole nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Merytoryczne zmagania pozwoliły ustalić zakres współpracy placówek takich jak przedszkola
i poradnia na rzecz dzieci. Ma to szczególne znaczenie w kontekście decyzji jaką muszą podjąć rodzice dzieci sześcioletnich: przedszkole? czy szkoła?.

 

 

 

Doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim

Od listopada 2012 roku do marca 2013 roku grupa licealistów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim wzięła udział w warsztatach zawodoznawczych. Były to zajęcia pozalekcyjne, prowadzone na terenie tutejszej Poradni w ramach pakietu „Kariera na Maksa” przez Joannę Jakubczak-Tomaszewicz doradcę zawodowego. Ów pakiet to innowacyjne i przemawiające językiem młodzieżowym narzędzie z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Cykl obejmował piętnaście spotkań, ich celem było przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej. Zostały zrealizowane następujące tematy: zainteresowania, cechy, umiejętności, wartości, wiedza, warunki indywidualne, rynek pracy, zawody, kształcenie, pomysł na siebie, cele, plan działania, poszukiwanie pracy, podjęcie pracy, nowa wizja kariery. Czas przeznaczony na zajęcia został efektywnie wykorzystany, wszyscy uczestnicy wyrazili pozytywną opinię o takiej formie zajęć. Ponadto uczniowie zostali umówieni na badania psychologiczno-zawodozanwcze w celu określenia predyspozycji zawodowych oraz poziomu inteligencji.

Serdecznie zapraszamy chętne osoby uczące się w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej do udziału ww. zajęciach w przyszłym roku szkolnym.

Joanna Jakubczak-Tomaszewicz