Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221287
NOWE ZADANIA PORADNI PDF Drukuj Email

BADANIA SŁUCHU

W bieżącym roku szkolnym rozszerzamy ofertę przesiewowych badań słuchu. Nasza placówka wzbogaciła się o  dwa Screeningowe audiometry tonalne. W związku z powyższym planujemy  badania w poszczególnych działach:

 • Maria Witczak- klasy IV-VI

 • Joanna Hołówko- klasy I-III

 • Alicja Sztandera – dzieci 6-7 letnie


BADANIA PRZESIEWOWE

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i nauczycieli placówek przedszkolnych proponujemy rozszerzenie  przesiewowe badań logopedycznych na  dzieci z grup żłobkowych. Zainteresowanych rodziców prosimy o wyrażenie zgody na badania podpisem złożonym na liście dostępnej w placówce. Listy do pobrania na stronie internetowej Poradni


W zakładce „ Lista uczniów do badań przesiewowych”

 

Siła Pokoleń
projekt transgeneracyjny

Z początkiem roku 2015 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim wdraża innowacyjne działanie mające na celu odwołanie się do tradycji, obyczajów kultywowanych w rodzinach. Pragniemy zaangażować rodziców, dzieci i dziadków, aby wspólnymi siłami stworzyć Rodzinny Bank Zasobów. Projekt będzie obejmował warsztaty, pogadanki, quizy, konkursy. Takie formy zaktywizują rodziny, a możliwość rywalizacji i perspektywa wygranej zintegrują wielopokoleniowe  zespoły.
Wkrótce na stronie internetowej Poradni ukażą się szczegółowe informacje dotyczące projektu: Siła Pokoleń. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Za realizację projektu są odpowiedzialne :
Anna Daniel
Alicja Sztandera

NOWE ZADANIA
PORADNI  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
w KROŚNIE ODRZAŃSKIM


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim informuje, że realizuje nowe zadania w dziedzinie orzecznictwa i opiniowania dla  dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem i z zespołem Aspergera.


Na podstawie decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty poszerzyliśmy ofertę w/w zakresie.


W związku z nowym zadaniem Poradnia otrzymała prawo do wydawania wszystkich rodzajów orzeczeń przewidzianych w systemie edukacji. Przypominamy, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydajemy ze względu na niepełnosprawność i niedostosowanie społeczne.W systemie edukacji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność mogą otrzymać, dzieci/młodzież:

 • niesłyszące,
 • słabosłyszące,
 • niewidome,
 • słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

Natomiast dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną mogą otrzymyać orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych w formie indywidualnej (najczęściej) lub zespołowej.

Poradnie obowiązuje rejonizacja ze względu na adres szkoły/ przedszkola, do której uczęszcza dziecko. W przypadku dzieci młodszych lub dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej, rodzice powinni zgłosić się do poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy zgłosić się do nas z aktualnym zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym niepełnosprawność, chorobę, zaburzenia dziecka. Pomocne będą również opinie z przedszkola/ szkoły oraz od specjalistów dotychczas pracujących z dzieckiem. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. Etapy edukacyjne w rozumieniu prawa oświatowego to: edukacja przedszkolna (obejmująca zerówkę nawet, jeśli jest to zerówka szkolna), edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III SP), nauka w klasach IV-VI SP, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalne.  Podczas wizyty w poradni dziecko jest badane przez psychologa, pedagoga, jeśli zachodzi potrzeba to również przez logopedę (zatrudnionych w PPP). Orzeczenie wydaje Zespół Orzekający. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera kolejno: diagnozę dziecka, czas, na jaki zostaje wydane, zalecaną formę edukacji (m.in. oddział ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, szkoła zorganizowana w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym), zalecane formy rewalidacji, terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.  Należy pamiętać, iż dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych tylko orzeczenia i opinie wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne są wiążące, bo tylko na nie Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia środki finansowe i gwarantuje merytoryczne wsparcie.


Joanna Szewczyk
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej