Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221299
Cele i zadania PDF Drukuj Email

Cele Poradni:

- udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu,

- udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Zadania Poradni:

- diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
dzieci i młodzieży,

- wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

- prowadzenie terapii dzieci
i młodzieży,

- pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

- wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi,

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

- współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej,

- współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

- współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - Wychowawczych,

- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego,

- udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom

udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Poradnia realizuje zadania przez:

- diagnozowanie,

- opiniowanie,

- działalność terapeutyczną,

- prowadzenie grup wsparcia,

- prowadzenie mediacji,

- interwencję kryzysową,

- działalność profilaktyczną,

- poradnictwo,

- konsultacje,

- działalność informacyjno-szkoleniową.

Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenia w sprawie:

* Kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, w tym:

* niedosłyszących, słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących,

* z niepełnosprawnością- ruchową, w tym z afazją,

* z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

* z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

* z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

* z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

* zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie.

* indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego indywidualnego nauczania,

* zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

* opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Poradnia wydaje opinie w sprawie:

- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

- odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

- zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki  drugiego języka obcego,

- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do jego indywidualnych potrzeb ucznia,

- udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziały przysposabiającego do pracy,

- pierwszeństwa w przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

- zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

- braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

- objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,

- objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,

- specyficznych trudności w uczeniu się,

- inne opinie.


Planując długofalowy rozwój placówki bierzemy pod uwagę najistotniejsze problemy dzieci i młodzieży oraz ich środowisk.

W zależności od potrzeb rozszerzamy działania o nowe programy wspomagające pracę współpracujących z Poradnią placówek.

Priorytety w planowaniu zadań na kolejne lata:

- podnoszenie jakości pomocy psychologiczno - pedagogicznej na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowisk wg przyjętych standardów,

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,

- wspieranie placówek oświatowych oraz środowisk rodzinnych w sytuacjach kryzysowych,

- promowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej wśród rodziców/ opiekunów prawnych, nauczycieli i pracowników samorządów lokalnych.


W realizacji wymienionych zadań partnerami Poradni są placówki oświatowe z terenu działania, a także inne instytucje działające na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.