Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221282
Misja i Wizja PDF Drukuj Email

"Jakość w edukacji to proces dążenia do doskonałości, uwarunkowany etycznym postępowaniem, zapewniający satysfakcję klienta, spełniający wyznaczone standardy”


                                                                                                         A. Pfeiffer, E. Kędracka-Feldman

Misja:

Naszą misją jest wyrównywanie poziomu pracy i opieki w systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w poszczególnych placówkach oraz jego doskonalenie poprzez:


- udzielanie wsparcia i pomocy placówkom oświatowym i wychowawczym w podnoszeniu przez nie poziomu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- informowanie samorządu lokalnego o potrzebach psychoedukacyjnych dzieci i młodzieży, a także organizowanie pomocy oraz
opieki psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek oświatowych.


Wizja:


System pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmierza do:- ukierunkowania środowisk wychowawczych do stworzenia każdemu dziecku optymalnych warunków stymulujących jego rozwój intelektualny oraz społeczno – emocjonalny zgodny z możliwościami rozwojowymi w określonym wieku,

- doskonalenia i zwiększania skuteczności działalności diagnostycznej oraz doradczo - terapeutycznej poprzez wzbogacanie warsztatu pracy w nowoczesne narzędzia diagnostyczne oraz doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Poradni,

- poszerzania ofert pomocy psychologiczno - pedagogicznej, przeznaczonej dla zróżnicowanego kręgu odbiorców
i dostosowanej do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego,

- poprawy bazy lokalowej i jej wyposażenia, umożliwiając tym samym efektywniejszą realizację zadań Poradni.
W oparciu o wymienione dążenia i zgodnie z wyżej zacytowaną myślą pragniemy, aby nasza placówka stała się
w przyszłości centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rejonie działania, spełniającym wyznaczone standardy
 i dającym pełną satysfakcję i zadowolenie wszystkim klientom.