Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 223921
PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO Co może mały człowiek? PDF Drukuj Email

Anna Daniel- psycholog

Aleksandra Szaj- psycholog

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

w Krośnie Odrzańskim

 

Projekt edukacyjny: Co może mały człowiek?

formą propagowania pracy na rzecz dzieci zdolnych, wspierania

ich pasji i zainteresowań oraz promowania zintegrowanych działań placówek oświatowych
w środowisku lokalnym

 

I. Idea programu: Co może mały człowiek?

Rok szkolny 2011/ 2012 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej- Katarzynę Hall Rokiem Szkoły z Pasją.

Celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na indywidualne możliwości i potrzeby dzieci. W ramach inicjatywy Roku Szkoły z Pasją została zawiązana Koalicja między różnymi podmiotami

(m.in.: MEN, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „WOŚP”, Fundacja „Nowe Media”, Fundacja „Orange”, PTTK), które zobowiązały się do wspierania działań na rzecz dzieci.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało do tworzenia koalicji regionalnych, mających na uwadze rozwijanie potrzeb
i możliwości każdego ucznia. Niezmiernie ważne było wspieranie pasji i inspirowanie małego człowieka do podejmowania różnych działań,
co staje się wyzwaniem dla osób zaangażowanych w pracę z dziećmi (nauczyciele, trenerzy, terapeuci i rodzice).

W związku z wieloletnią pracą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim w wyżej wymienionym zakresie aktywnie wpisaliśmy się w nurt realizacji idei,

stąd też podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie konkursu plastyczno- literackiego, a następnie podsumowanie osiągnięć dzieci w czasie konferencji lokalnej pod hasłem: Co może mały człowiek?

Mając na uwadze fakt, iż skuteczne działania na rzecz dzieci są możliwe dzięki współpracy wielu podmiotów (utworzenie koalicji lokalnej), istotne było aktywizowanie różnych placówek z terenu działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim.

II. Cele projektu edukacyjnego:

a) cel główny:

- zwrócenie uwagi na indywidualne możliwości i potrzeby dzieci;

- rozwijanie pasji i zainteresowań małych ludzi.

b) cele szczegółowe:

- rozwijanie wrażliwości artystycznej;

- stosowanie konwencji literackiej, malarskiej w wytworach dziecięcych (rysunek, wiersz);

- angażowanie różnych środowisk w propagowanie idei konkursowych;

- tworzenie koalicji lokalnej na rzecz rozwijania dziecięcych pasji;

- propagowanie idei współpracy między instytucjami, placówkami oświatowymi;

- zwrócenie uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci zdolnych.

III. Realizatorzy i adresaci projektu:

Co może mały człowiek? to rozbudowany projekt konferencyjno- konkursowy, składający się z dwóch ściśle zintegrowanych części. Pierwszy etap obejmował działania propagujące zdolności i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prace konkursowe stanowiły artystyczną interpretację hasła programu: Co może mały człowiek? Szczegółowe informacje zostały zawarte w regulaminie konkursu, który trafił do placówek oświatowych z początkiem października 2011 r.

Drugi etap, będący podsumowaniem działań konkursowych był adresowany

do nauczycieli, terapeutów, rodziców, przedstawicieli władz samorządowych i innych instytucji, działających na terenie powiatu krośnieńskiego. Autorami tego programu są:

mgr Anna Daniel i mgr Alicja Sztandera, pracujące w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim. Wizja projektu spotkała się
z aprobatą i wsparciem dyrektor Poradni Joanny Szewczyk. Realizacja celów programu była możliwa dzięki zaproszeniu do udziału w konferencji specjalistów na co dzień pracujących z dziećmi (terapeuci, nauczyciele, instruktorzy).

Wśród grona prelegentów znaleźli się:

1. Anna Daniel, Po prostu… mały człowiek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Krośnie Odrzańskim;

2. Alicja Sztandera, Koloruję świat słowami, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Krośnie Odrzańskim;

3. Maria Kalska, Jak zobaczyć głos? To może mały człowiek! Nauka języka migowego

w przedszkolu, Przedszkole w Starym Raduszcu;

4. Hanna Paradowska, Karolina Sroka, Pasja z Krainą Tańca, Kraina Tańca Czerwieńsk;

z udziałem zespołu "Promyczki" działającym przy Przedszkolu nr 3 w Krośnie Odrzańskim;

5. Dawid Borodo, Karate Tradycyjne - edukacja dzieci, Klub Karate Kontra- sekcja Krosno Odrzańskie;

6. Anna Kawa, Magdalena Krysińska, Iwona Woźniak, Inni- happening, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim;

7. Janina Pieczonka, Klub Pożeraczy Liter, Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie;

8. Jolanta Świtacz, Radość i sukces jest w Nas, Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim

9. Iwona Dobryniewska, Renata Lato, Grażyna Hetka- Frodyma, Zdolności muzyczne dziecka w procesie edukacyjnym, Państwowa Szkołą Muzyczna
I Stopnia w Krośnie Odrzańskim.

Dzięki różnorodności tematów proponowanych w czasie Konferncji uczestnicy mieli pełen ogląd działań, form pracy

z dzieckiem i na rzecz dziecka.

IV. Podsumowanie działań propagujących Rok Szkoły z Pasją

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim wpisała się w nurt rozwijania pasji i zainteresowań dzieci
i młodzieży, czego efektem był realizowany w naszej placówce projekt edukacyjny pt.: Co może mały człowiek?
Celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na indywidualne możliwości i potrzeby dzieci, rozwijanie pasji, zachęcanie małego człowieka do podejmowania różnych działań.

Pamiętając, iż skuteczne działania na rzecz dzieci są możliwe dzięki współpracy wielu podmiotów zachęciłyśmy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu wiele instytucji prywatnych i państwowych pracujących na rzecz dzieci
i wspierających rodziny.

Nasz rozbudowany projekt edukacyjny objęło mecenatem: Starostwo Powiatu Krośnieńskiego, urzędy miast i gmin, inne instytucje samorządowe, przedsiębiorcy sektora prywatnego i państwowego.

Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy projekt: Co może mały człowiek? odniósł sukces, czego dowodem
są komentarze Krośnieńskich Wydarzeniach, a także informacje zwrotne zawarte w artykule wydrukowanym przez Gazetę Lubuską.
Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wypowiedzenia się w ankietach ewaluacyjnych,
co dało ogląd nie tylko organizacji
i promocji działań Poradni, ale również zaplanowanie współpracy w obszarach wskazanych przez respondentów.

Ankietowani uznali, iż projekt organizowany przez Poradnię wzbudził zainteresowanie wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców,
a wystąpienia prelegentów odzwierciedlały ogólny nurt Roku Szkoły z Pasją. Wśród ciekawych wystąpień wskazywali
na tematy realizowane przez przedstawicieli:

- Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Krośnie Odrzańskim;

- Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim;

- Przedszkola w Starym Raduszcu;

- Krainy Tańca z Czerwieńska;

- Szkoły Podstawowej w Dychowie;

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W Krośnie Odrzańskim;

- Klubu Karate Kontra w Krośnie Odrzańskim.

Respondenci podkreślali, iż z wieloma prelegentami współpracują w swoich placówkach,

a tematyka przez nich podjęta może zostać wdrożona w codziennej pracy szkół i przedszkoli (ciekawe rozwiązania, metody).

W ankietach zostały zawarte propozycje do realizacji

w kolejnych projektach edukacyjnych. Wśród pożądanych przez środowisko nauczycielskie tematów znalazły się:

- „ Jak zachęcić gimnazjalistę do rozwijania swoich pasji i zainteresowań?”;

- „Efektywne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie

placówki”;

- „Praca z uczniem zdolnym”;

- „Mój dobry uczynek”;

- „Jak dorosły może pomóc dziecku w pokonywaniu trudności?”;

- „Budowanie więzi rodzic-dziecko”;

Wskazane powyżej zagadnienia są cenną informacją do konstruowania oferty programowej Poradni na rok szkolny 2012/ 2013, która uwzględnia potrzebę środowiska lokalnego. Respondenci są zadowoleni ze współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krośnie Odrzańskim, a proponowane formy cieszą się zainteresowaniem wśród rodziców, uczniów
i nauczycieli.

Analizę jakościową można ująć w kategorii ilościowej, a wyniki ankiet ewaluacyjnych przedstawiają się następująco:

Na pytanie: „Czy Pani/Pana zdaniem Projekt organizowany przez Poradnię „Co może mały człowiek?”, rozpoczynający się konkursem plastyczno- literackim o tym samym tytule, wzbudził zainteresowanie wśród uczniów, nauczycieli, rodziców” , aż 87,5% uczniów wypowiedziało się pozytywnie. Identycznie odpowiedzieli również nauczyciele, w przypadku rodziców tylko 37,5% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „tak”. 12,5 % uczniów i tyleż samo nauczycieli zaznaczyło w ankietach odpowiedź „trudno powiedzieć”, taką odpowiedź zaznaczyło aż 50% rodziców.

Kolejne pytanie dotyczyło: „Wystąpienia prelegentów odzwierciedlały ogólny nurt wpisujący się w rozwijanie pasji

i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym?” i wszyscy respondenci wysoko ocenili ich wystąpienia.

Pytanie trzecie wymagało od ankietowanych oceny wystąpień i przełożenia teoretycznej realizacji tematów na praktyczne zastosowanie w codziennej rzeczywistości szkolnej

czy przedszkolnej: „Które wystąpienia wydają się szczególnie cenne, inspirujące do rozwijania pasji

i zainteresowań
u dzieci w Państwa placówce?”
. Uczestnicy Konferencji wskazywali na różne tematy, wśród których znalazły się:

- Maria Kalska, Jak zobaczyć głos? To może mały człowiek! Nauka języka migowego

w przedszkolu, Przedszkole w Starym Raduszcu;

- Hanna Paradowska, Karolina Sroka, Pasja z Krainą Tańca, Kraina Tańca

Czerwieńsk; z udziałem zespołu "Promyczki" działającym przy Przedszkolu nr 3 w Krośnie Odrzańskim;

- Alicja Sztandera, Koloruję świat słowami, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

w Krośnie Odrzańskim;

- Dawid Borodo, Karate Tradycyjne- edukacja dzieci, Klub Karate Kontra- sekcja Krosno Odrzańskie;

- Janina Pieczonka, Klub Pożeraczy Liter, Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie;

- Jolanta Świtacz, Radość i sukces jest w Nas, Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim

- Iwona Dobrzyniewska, Renata Lato, Grażyna Hetka- Frodyma, Zdolności muzyczne dziecka w procesie edukacyjnym, Państwowa Szkołą Muzyczna I Stopnia w Krośnie Odrzańskim.

Kolejne pytanie zawarte w ankiecie, pozwala na zaplanowanie oferty Poradni,

gdyż odpowiada na potrzeby środowiska. Na pytanie, które brzmi: „Jaką tematykę należałoby poruszyć wg Państwa

w ewentualnym kolejnym projekcie edukacyjnym?”, respondenci zaproponowali:

- „ Jak zachęcić gimnazjalistę do rozwijania swoich pasji i zainteresowań?”;

- „Efektywne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie

placówki”;

- „Praca z uczniem zdolnym”;

- „Mój dobry uczynek”;

- „Jak dorosły może pomóc dziecku w pokonywaniu trudności?”;

- „Budowanie więzi rodzic-dziecko”;

W piątym pytaniu ankietowani ocenili współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krośnie Odrzańskim. Aż 92,5% osób wypowiadających się w ankietach ewaluacyjnych oceniło w skali szacunkowej (od 1-do 5 punktów) współpracę bardzo wysoko,

czyli na 5 punktów (ocena maksymalna).

Pozostałe 7,5 % ankietowanych wskazało odpowiedź szacującą współpracę na 4 punkty.

Powyższe wyniki wskazują, iż podjęte działania w ramach projektu edukacyjnego:

Co może mały człowiek są ciekawą formą propagowania idei pracy na rzecz dzieci zdolnych i zachęcają placówki do dzielenia się swoimi osiągnięciami, wdrażaniem nowych pomysłów, które podnoszą jakość ich pracy. Możliwość zaprezentowania szerszemu gronu własnych osiągnięć terapeutycznych, ciekawych rozwiązań metodycznych rzuca światło na współczesny model pracy z dzieckiem.

Wnioski:

- wysoka ocena projektu pod względem jakościowym i ilościowym zachęca

do podjęcia kolejnych działań w roku szkolnym 2012/2013;

- duża aktywność plastyczna i literacka małych twórców (192 uczestników);

- zainteresowanie środowiska lokalnego, w tym instytucji pracujących na rzecz placówek oświatowych oraz przedstawicieli sektora prywatnego
i państwowego, dzięki którym udało się stworzyć koalicję lokalną;

- czynny udział przedstawicieli palcówek oświatowych w merytorycznej oprawie Konferencji pod hasłem: Co może mały człowiek?;

- propagowanie działań na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

i promowanie form realizowanych w szkołach i przedszkolach (np. nauka języka migowego, zajęcia czytelnicze);

- uściślenie współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

z placówkami oświatowymi;

- zaangażowanie pracowników Poradni we wspólną realizację dużego przedsięwzięcia edukacyjnego;

- promocja placówki w środowisku lokalnym i w mediach (Radio Zachód, Krośnieńskie Wydarzenia, Gazeta Lubuska).

Podkreśleniem wagi przedsięwzięcia było wystosowanie podziękowań licznym sponsorom, prelegentom, którzy otrzymali przygotowaną
po konferencyjną dokumentację fotograficzną. Formą podziękowania za przybycie zaproszonych gości było również obradowanie licznymi gadżetami promocyjnymi oraz Okolicznościowym Biuletynem, w którym znalazły się artykuły zabierających głos na Konferencji prelegentów.
Projekt edukacyjny Co może mały człowiek? był wyzwaniem organizacyjnym, merytorycznym, finansowym, który daje początek podobnym przedsięwzięciom realizowanym przez Poradnię w kolejnych latach.

 

Kontakt do Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10 B

Tel. 68 383 02-60; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt do osób prezentujących projekt edukacyjny: Co może mały człowiek:

Anna Daniel

e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Aleksandra Szaj

e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.